Uitnodiging jaarlijkse ALV HBC Voetbal

Beste leden van HBC,

Op dinsdag 29 oktober zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden gehouden worden in “De Toekomst 2” op ons mooie complex. De vergadering begint stipt om 20.00 uur.

Aangezien er weer belangrijke zaken besproken zullen gaan worden, willen we u vriendelijk verzoeken de Algemene Leden vergadering  bij te wonen. Wilt u weten wat er gaat veranderen en wilt u hierover mee praten, dat adviseren wij u om aanwezig te zijn op deze avond. Via onderstaande agenda kunt u zien wat er verder nog besproken gaat worden op deze avond.

Mocht u vragen hebben over bepaalde zaken en u wilt deze stellen op de Algemene Leden Vergadering dan verzoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk dinsdag 22 oktober schriftelijk te melden op het volgende e-mailadres: secretaris@svhbc.nl. Mocht u niet in het bezit zijn van een computer, kunt u de vragen ook schriftelijk verzenden naar Engelsholm 7, 2133AC te Hoofddorp.

Wij hopen u allen te zien en te spreken op 29 oktober, mocht u echter verhinderd zijn, laat u dit dan weten op bovenstaand e-mail adres.

Met vriendelijke groet,

Bestuur HBC Voetbal


AGENDA

Agendapunten kunnen t/m 22 oktober aanstaande worden ingediend bij de secretaris: secretaris@svhbc.nl.

 1. Welkom
 2. Afmeldingen
 3. Ter Nagedachtenis
 4. Ingekomen stukken/ingediende agenda punten
 5. Notulen Algemene Ledenvergadering HBC Voetbal 2018
 6. Verslag voetbaljaar 2018/2019
 7. Voetbal Technische Zaken Senioren

Pauze

 1. Financieel verslag seizoen 2018-2019
 2. Verslag Kascommissie
 3. Benoeming Kascommissie
 4. Meerjaren begroting 2019-2022
 5. Contributie
  • Conform het besluit van de vorige ALV wordt de contributie voor seizoen 2020/2021 verhoogt met minimaal 5%
 6. Verslag Activiteiten
 7. Verslag PR, Communicatie & Vrijwilligersbeleid
 8. Aftreden en benoeming bestuursleden:
  • Aftredend zijn de heer Melein en de heer Koenen. Beiden stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden, uiterlijk twee weken voor de ALV. Kandidaatstelling door seniorleden, ereleden en leden van verdienste geschiedt uiterlijk één week voor de ALV.
  • Vacature: voor een zevende bestuurslid
 9. Huldigingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting