Reglementen KNVB Regiocup

De KNVB heeft afwijkende reglementen ingesteld voor de Regiocup. De belangrijkste artikelen staan hieronder:

Artikel 10 – Wissels
Voor elk team is het mogelijk om onbeperkt te wisselen. Tevens bestaat voor elk team de mogelijkheid om door te wisselen, dit wil zeggen dat een gewisselde speler nogmaals het speelveld mag betreden. Voor de teams die in categorie A uitkomen geldt dat elk team mag bestaan uit maximaal 18 spelers, te weten maximaal 11 basisspelers en maximaal 7 wisselspelers. Voor de teams die in categorie B uitkomen gelden geen maximumaantallen.

Artikel 11 – Einde van een wedstrijd
Indien een wedstrijd na de reguliere speeltijd eindigt in een gelijkspel, dan dient conform de van toepassing zijnde Spelregels Veldvoetbal een strafschoppenserie te worden gehouden om te komen tot een winnaar van de wedstrijd.

Artikel 12 – Digitaal wedstrijdformulier (DWF)
De gebruikelijke regels en procedures met betrekking tot het digitaal wedstrijdformulier zijn van toepassing op de wedstrijden in de Regiocup. Uitzondering hierop is dat geen enkel team op het digitaal wedstrijdformulier de basisopstelling hoeft op te geven.

Artikel 13 – Waarschuwingen en veldverwijderingen als gevolg van twee waarschuwingen in één wedstrijd
Een eerste waarschuwing (gele kaart) in één wedstrijd van teams die in categorie A uitkomen heeft geen gevolgen. In één wedstrijd van teams die in categorie B uitkomen, leidt dit tot de gebruikelijke tijdstraf. De registratieregeling is niet van toepassing. Een tweede waarschuwing (gele kaart) in één wedstrijd van teams die in categorie A of categorie B uitkomen, leidt tot een veldverwijdering (rode kaart). De registratieregeling is niet van toepassing. Veldverwijderingen, door in één wedstrijd twee waarschuwingen te ontvangen in categorie A of categorie B, hoeven niet te worden geregistreerd op het wedstrijdformulier en hebben daarom geen gevolgen.

Artikel 14 – Veldverwijdering als gevolg van een (directe) rode kaart
Een veldverwijdering als gevolg van een (directe) rode kaart heeft als gevolg dat de betreffende speler niet verder mag deelnemen aan de wedstrijd. Deze veldverwijdering moet worden geregistreerd op het wedstrijdformulier. De aanklager amateurvoetbal zal een tuchtzaak starten conform het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. Een speler kan door een van de tuchtrechtelijke organen worden uitgesloten van een x-aantal wedstrijden in de Regiocup dan wel voor een x-aantal (beker)competitiewedstrijden in het seizoen 2021/’22 (of een combinatie hiervan). Ook kunnen de tuchtrechtelijke organen een speler een schorsing opleggen indien de aard van de overtreding hiertoe aanleiding geeft.

Artikel 15 – Niet opkomen bij een vastgestelde wedstrijd
Een team dat niet opkomt bij één van de vastgestelde wedstrijden, wordt automatisch uitgesloten van verdere deelname. Alle uitslagen van de door dat team gespeelde wedstrijden komen te vervallen. Bovendien worden bij het niet opkomen administratiekosten in rekening gebracht overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal (seizoen 2020/’21). Verder vergoedt de vereniging van het team dat niet opkomt de gemaakte kosten; zoals reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld.

Artikel 16 – Staken van een wedstrijd
Indien een aangevangen wedstrijd tijdelijk en/of definitief wordt gestaakt, dan moet dit worden geregistreerd op het wedstrijdformulier. De aanklager amateurvoetbal zal een tuchtzaak starten conform het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.

Artikel 17 – Trainerslicenties, spelregelbewijzen en spelerspassen
Alhoewel aan de voorwaarden ten aanzien van trainerslicenties, spelregelbewijzen en spelerspassen moet worden voldaan, zal bij de wedstrijden in de Regiocup hierop niet vooraf worden gecontroleerd.

Artikel 18 – Slotartikel
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening van het bestuur amateurvoetbal afwijking noodzakelijk is, beslist het bestuur amateurvoetbal.