35 jaar HBC Voetbal

Een bloemlezing van de artikelen uit de speciale editie van het clubblad Weerklank over het 35-jarig jubileum van september 1937.

Jubileum Weerklank 1937

Voorwoord
Vijfendertig jaar is het geleden dat in de oude vereniging “Heemstede”, HBC’s grondvesten werden gelegd. Het bestuur meende dit feit niet onopgemerkt te mogen laten voorbijgaan. Aan onze commissie viel de eer te beurt de feestelijkheden hiervoor te mogen organiseren. Een van de punten die wij daarbij moesten overwegen was: op welke wijze zullen wij uiting geven aan de feeststemming, welke er ongetwijfeld rondom dit feit zou bestaan?

Onze commissie meende dat voor deze keer het cluborgaan daarvoor de aangewezen plaats was. Dit te meer nog omdat dit het eerste jubileum is, wat HBC herdenkt sinds de uitgave van haar clubblad. Maar ook omdat onzes inziens het orgaan toch de spreekbuis der vereniging moet zijn in alle omstandigheden, zowel in vreugde als in leed.

Welnu, het is in deze gedachte dat wij U dit feestnummer aanbieden. U zult daarin vinden het feestprogramma dat bij deze gelegenheid is samengesteld en waarvan reeds een gedeelte is afgewerkt. Verder de gevoelens van diverse personen welke HBC in haar doen en laten van nabij volgen ofwel gevolgd hebben. Wil dit alles eens rustig en met aandacht lezen en U zult, daarvan zijn wij overtuigd, ervaren, dat zij op haar verleden trots kan zijn. Dat zij bij de herdenking van dit zevende Lustrum op een peil staat dat ten voorbeeld mag gesteld worden. Maar ook dat zij voor de toekomst nog een belangrijk werk in zich draagt. Haar werk is immers jeugdwerk.

Welnu, als U dit zó wilt lezen, zal Uw sympathie voor haar zo mogelijk groter zijn geworden met, naar wij hopen, een drang om dit op een of andere wijze te gelegener tijd, in welken vorm dan ook, tot uiting te brengen. Haar arbeid verdient dit. Dan zal tevens bereikt zijn het doel, waarvoor wij U mede dit feestnummer hebben aangeboden.

De feestcommissie

Waarom feest?
Omdat HBC vijf en dertig jaar bestaat, zult U zeggen. Ja, maar dat is nog geen reden om feest te vieren, als daar niet bij komt, dat haar bestaan een zegen is geweest voor Heemstede. Maar, dat is het inderdaad! Want hoeveel jongens en jonge mannen zouden, als er geen katholieke sportvereniging was geweest, in neutrale clubs verzeild en dan tot onverschilligheid in het geloof vervallen zijn?

Maar er is nog meer. Niet alleen wordt in een katholieke vereniging dat gevaar vermeden, maar de sport wordt er ook zo beoefend, dat ze juist een goede invloed uitoefent op de beleving van het geloof: het is een oefenschool voor zelfbeheersing en naastenliefde, het vormt mannen van een sterke wilskracht, die hen ook buiten het voetbalveld door alle moeilijkheden zal heenslaan om het ware doel te bereiken.

Welnu, HBC is zulk een katholieke vereniging, waarin door het ijverige bestuur in vlotte samenwerking met de leden ernstig gestreefd wordt om de katholieke beginselen gelding te brengen, zodat de sport bijdraagt zowel tot ontwikkeling van het lichaam als tot vorming van de geest. Na een goed jaar het verenigingsleven van de binnen- en buitenkant te hebben gadegeslagen, kan ik oprecht getuigen, dat er over het algemeen in HBC een goede geest heerst, zodat de vereniging inderdaad een zegen kan genoemd worden voor Heemstede en omgeving.

Met recht wordt er dus feest geviert in de kerk en daarbuiten om uiting te geven aan onze echt-katholieke gevoelens van dankbaarheid en levenslust, temeer nog omdat een feest de onderlingen saamhorigheid versterkt. En dat heeft iedere vereniging nodig, vooral een sportvereniging, want daarvan hangt haar groei en bloei en succes af. Dat leert de ondervinding en ook de Heilige Schrift, waar geschreven staat: ”de geest alleen maakt levend”. Laat ik besluiten met een hartelijke gelukwens aan bestuur en leden van HBC, waarvan ik de eer heb te zijn: de geestelijke adviseur.

H.J. Kooyman, geestelijk adviseur

Proficiat!
Met het zevende lustrum van HBC mijn oprechte gelukwensen. Zeven is wel een heilig getal, maar 35 jaar bestaan van een katholieke organisatie is op zich nog geen titel om groots feest te vieren, alleen een vereniging grijpt deze gelegenheid dankbaar aan om naar buiten te laten zien, dat men er wezen mag. En dit kan inderdaad van HBC worden gezegd.

Zij staat midden in het katholieke leven van Heemstede, heeft aller sympathie en vooral gewonnen het hart van onze jongens. Voor hen is er maar één HBC!

Moge dit zo blijven, moge zij handelen steeds overeenkomstig de richtlijnen der kerkelijke Overheid, -sportief eerste klas werk leveren, dan zal in Heemstede ook blijven tot in lengte van dagen : één HBC. Proficiat !

Deken van der Tuyn

Berkenrode
De parochie, de Heemstede – Berkenrode Combinatie en het huis Berkenrode, vormen tezamen een driehoek, die de herinnering levendig houden aan een stuk Hollandse geschiedenis, thans in het schone Heemstede opgegaan, doch hetwelk niet teloor mag gaan, ware het alleen reeds om den strijd Onzer Berkenrodevaderen tijdens de Reformatie…

Doch ik ga ver uit boven het zevende lustrum van HBC, ga ik? Wordt een traditie van Berkenrode niet voortgezet? Is het de Heemstede – Berkenrode – Combinatie niet, die de geel – witte vlag hoog houdt en doet wapperen boven Berkenrode’s aloude landen? Zit niet juist daarin de schoonheid der combinatie, dat zij Katholiek is en een der Roomse pronkjuwelen van ons sportieve Bisdom? Is het niet steeds de glorie geweest van de kranige HBC-ers dat zij prachtige voetballers waren en zijn toch bovenal rasechte katholieken?

Laten wij tezamen de onaangetaste Katholieke roem van Berkenrode hoog houden, laten wij de driehoek handhaven: de parochie, HBC en de bewoner van BERKENRODE.

Mr. Bomans

Een gelukwens
Bij het 35-jarig bestaan van de, niet alleen in Heemstede maar in het gehele land, zo sympathieke club HBC past een hartelijk woord van gelukwens. Al woont ondergetekende slechts 8 jaar in Heemstede, toch heeft hij zich in deze jaren persoonlijk kunnen overtuigen van het vele goede dat van deze club uitgaat.

Een bestuur, met aan het hoofd een voorzitter die er wezen mag, dat er voor waakt, dat de sportieve geest tussen de leden onderling gehandhaaft blijft en er tevens voor zorgde, alle elftallen op een zodanig peil te brengen, dat andere clubs hun beste beentje voor moeten zetten, om tegen een elftal van HBC, een goed resultaat te bereiken.

Nu moet U geachte lezer of lezeres niet direct zeggen, ja maar waarom is het 1e elftal dit jaar dan geen Landskampioen geworden, dan antwoord ik daarop, iedereen heeft wel eens een inzinking, niet alleen een elftal, maar ook U en ik, doch houdt dan tevens voor ogen, dat zulks niet het geval was of is met de Vereniging op zichzelf.

Deze staat nog altijd even krachtig als of zij pas in het eerste jaar van haar oprichting is hetgeen U zelf kan constateren. Daarom hulde aan HBC en ik voeg er aan toe, blijf zo doorgaan, dan verdient U niet alleen de hulde van allen, welke reeds hun sympathie aan U hebben gegeven, maar ook van hen, welke de Roomse sport op heden nog niet voor 100 procent toejuichen.

J.W.A. Schumacher, voorzitter supportersvereniging

Blijmoedig verder
Ik herinner mij nog als de dag van gisteren, dat Pastoor Yzermans den eersten bal aftrapte. Heel veel is sedert dien gebeurd in onze Heemsteedse samenleving en vooral op sportgebied is een grote vooruitgang gemaakt. Ik heb het voorrecht gehad dit alles van nabij te mogen volgen. Daarom verheugt het mij zo bij de herdenking van het 35-jarig bestaan van HBC dit in herinnering te kunnen brengen.

Er is hard gewerkt, al dien tij en er is veel goed gedaan door deze R.K. Sportorganisatie. Want laten we toch vooral niet vergeten -en gelukkig raakt men hiervan hoe langer hoe meer overtuigd in onze kringen- dat voor een gezonden geest een gezond lichaam een eerste vereiste is.

Dat is een waarheid, die al ten tijde van de grijze oudheid gold en ook voor onze tijd nog niets van haar kracht heeft ingeboet. De sport kan zeerveel bijdragen tot de verbetering van de volksgezondheid. Maar dan moet de sportbeoefening ook geschieden onder verstandige leiding, welke excessen voorkomt en zorg draagt voor een toepassing van gezonde beginselen daarbij. Ik weet dat dit alles in goede handen is bij HBC.

Daarom spreek ik hier uit volle overtuiging mijn heilwensen uit bij gelegenheid van dit zevende lustrum. Gods besten zegen en blijmoedig verder! En mochten er ooit moeilijkheden komen, leert dan van Uwe voorgangers, jubilerende Bestuursleden, dat die er zijn om overwonnen te worden en dat wel op de meest sportieve wijze.

Zo is HBC groot geworden en zo zal zij ook de waarborgen in zich dragen groot te blijven.

Dr. Droog

HBC 35 jaar!

Had ik bij het 10-jarig bestaan van HBC reeds het genoegen een bladzijde te wijden aan dat jubilé, zo is het mij wel zeer aangenaam ook bij dit zevende lustrum wederom als voorzitter een artikel te schrijven. Bij al het lezenswaardige wat U bij het doorbladeren van dit feestnummer hebt ontmoet en waarin U bij het stijgen van de jaren het leven en bewegen in onze vereniging hebt kunnen beluisteren, zult U wellicht van dissonanten, deze passen ook niet in een feestnummer, niet horen.

Hiermede wil ik niet zeggen dat deze er niet zijn, maar gij zult met mij eens zijn dat een vereniging als de onze met haar uitgebreid ledenaantal van minder goede dingen niet bevrijd blijft. Dat is niet mogelijk! Want al werkt een bestuur nog zo intens, dan zal er altijd iets te wensen over blijven.

Gelukkig een bestuur dat dat “iets” werkelijk bereikt heeft. Of HBC zover is? Ik zou zeggen wanneer ik de levensjaren van HBC voor zover mij bekend, met haar wel en wee mijn gedachten laat voorbijgaan, wij zijn zover, althans zeer nabij. Maar wat wordt er en wat is er al niet gedaan om onze vereniging te vervolmaken, terreinaccomodatie, training, een eigen clubblad, clubavonden, jeugdvoetbal, athletiek, alles toch tot verfraaiing van onze beweging.

Wij mogen verwachten dat binnenkort de juiste lijn wordt aangegeven waarop wij het 8e lustrum zullen ingaan. “Wij dienen de sport niet om de sport, maar wij willen de sport dienen om hoger te leven.” Zó zien wij HBC. Zo zag men haar vroeger, zo zien wij haar nú en in de toekomst. Met deze idee en in deze gedachte alleen kunnen wij verder bouwen.

Zó eindigen wij ons 7e, zó beginnen wij ons 8e lustrum. Sporttechnisch, maar óók godsdienstig hoog! Tot dit doel werken én bestuur én leden én onze omgeving mee.

J.G.J. v.d. Horst, voorzitter HBC Voetbal