Privacy Statement HBC Voetbal

HBC VoetbalWaarom dit privacy statement?
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege HBC Voetbal en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar leden en/of bezoekers van de website. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar HBC Voetbal op haar website en in haar mailings naar verwijst. HBC Voetbal adviseert het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit HBC Voetbal
HBC Voetbal is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege HBC Voetbal. HBC Voetbal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40594636. RK Sportvereniging H(eemstede) B(erkenrode) C(ombinatie) is gevestigd en kantoorhoudend in 2102 LS Heemstede aan de Cruquiusweg 39 en bereikbaar via het e-mailadres info@svhbc.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
HBC Voetbal kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een lidmaatschap met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze verenigingsactiviteiten verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van HBC Voetbal op.

Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor HBC Voetbal optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van HBC Voetbal plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
HBC Voetbal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van het lidmaatschap van HBC Voetbal, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijf- en/of contactformulier op de website aan HBC Voetbal verstrekt. HBC Voetbal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte (voor-)namen, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien je een lidmaatschap met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).
 • Foto- en videomateriaal – op de website, in nieuwsbrieven en/of sociale kanalen van HBC Voetbal (Facebook, Twitter en Instagram) plaatsen we vaak beeld- en videomateriaal van wedstrijden en/of andere activiteiten. Daarnaast is ieder spelend lid van O12-teams en hoger van KNVB-wege verplicht om de (digitale) voetbalpas te voorzien van een goedgelijkende foto. Dit kan worden gedaan via de persoonlijke inlog van de voetbal.nl-app.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
HBC Voetbal gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met een lid in het kader van vereniging HBC Voetbal en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) leden en relaties, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • HBC Voetbal kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
 • Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
HBC Voetbal kan persoonsgegevens delen met aan HBC Voetbal gelieerde verwerkers zoals Sportlink, ClubCollect, ArbitrageOnline en Matomo Analytics die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. HBC Voetbal kan gehouden zijn gegevens te verstrekken vanwege een op HBC Voetbal rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. HBC Voetbal heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door HBC Voetbal zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie HBC Voetbal samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de HBC Voetbal website:

Functionele cookies
HBC Voetbal plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren.

Analytische cookies
HBC Voetbal maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Matomo Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt onder meer het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. HBC Voetbal heeft voor het gebruik van Matomo Analytics een bewerkersovereenkomst met Matomo Analytics gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Matomo Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media
Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
HBC Voetbal bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van lidmaatschap en in ieder geval niet langer dan 5 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?
U dient er zelf voor te zorgen dat HBC Voetbal over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@svhbc.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door HBC Voetbal, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. HBC Voetbal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan HBC Voetbal of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
HBC Voetbal neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met HBC Voetbal via info@svhbc.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop HBC Voetbal omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@svhbc.nl.