90 jaar HBC Voetbal

Uit het jubileumboek 1992

90 jaar HBC – Jhr. mr. O.R. van den Bosch – burgemeester van Heemstede 

Op 29 oktober 1902 werd het fundament gelegd voor de eerste Heemsteedse voetbalclub. De naam H.B.C, is ontstaan in 1917 toen “Heemstede” en “Berkenrode” fuseerden en de gelijknamige combinatie ontstond. Een dubbel jubileum dus dit jaar: 90 jaar Heemsteeds voetbal en 90 jaar H.B.C. H.B.C, heeft bepaald een reputatie als het gaat om het vieren van jubilea. Uit de in het gemeentearchief bewaarde geschriften blijkt dat het 30-jarig bestaan werd gevierd met de bouw van nieuwe kleedkamers en een overdekte tribune op het terrein aan de Herenweg. Het 60-jarig bestaan stond in het teken van “leren en spelen” en blijkens een krantenartikel uit augustus 1977, ging dat jaar H.B.C, zich opmaken voor een grootse viering van het 75-jarig bestaan. Dit jaar derhalve de viering van het 90-jarig bestaan. Het zal ongetwijfeld een grandioos feest worden voor alle leden van de H.B.C.-stam. In een groot aantal takken van sport kan het sportieve deel van de Heemsteedse bevolking zich iedere week op een verantwoorde wijze ontspannen. Hoe belangrijk dat is behoeft niet meer, zoals in 1902, te worden aangetoond. Het nut van sportief bezig zijn, heeft zich allang bewezen. Ongetwijfeld is dat ook bij uw volgende viering, het eeuwfeest, nog onverminderd van kracht. Met dit vooruitzicht en met hetgeen is bereikt in de achterliggende periode wil ik H.B.C, gaarne van harte feliciteren.

90 jaar HBC – Rob Roomeijer – Voorzitter 

In deze tijd valt het niet altijd mee om een voetbalvereniging in goede banen te leiden. Gezien de pas genomen maatregel van de K.N.V.B. afdeling Haarlem om een weekend niet te voetballen en de nodige krantenberichten, dan moeten we wel geloven dat er op de velden steeds vaker agressie plaats vindt. De bestuurders en leiders hebben niet alleen een sportieve, maar ook een opvoedkundige taak. Het is dan ook zaak dat we met elkaar proberen het hoofd koel te houden en ons realiseren dat het nastreven van prestaties goed is, mits de wetten van de sportiviteit niet overtreden worden. Dit is niet altijd een eenvoudige opgave, maar als ik eens om me heen kijk mag ik toch wel stellen dat we als H.B.C, daar toch goed in slagen. Steeds moeilijker wordt voor vele verenigingen het handhaven van het standpunt dat voor het bedrijven van sport niet betaald moet worden en/of dat er op enigerlei wijze in natura aan de wensen tegemoet moet worden gekomen. Ik ben dan ook bijzonder trots, dat wij zonder betaling en met alleen eigen mensen er in geslaagd zijn om in de 2e klasse van de K.N.V.B. te blijven. Zolang wij wel dit standpunt blijven nastreven, dan ben ik ervan overtuigd, dat H.B.C, een gezonde vereniging zal blijven. Ook al zullen de prestaties van het eerste elftal wel eens tegenvallen, dan nog zal dit niet ten koste gaan van de sfeer in de vereniging. Onze afdeling telt nu 475 leden. Gelukkig dat het grootste gedeelte van deze leden geleverd wordt door onze jeugdafdeling. Deze afdeling is bloeiend en moet dit ook blijven, want wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Dankbaarheid vervult ons bij dit jubileum. Ik wil dan ook al die bestuursleden en functionarissen, die het mogelijk hebben gemaakt dat duizenden in de gelegenheid waren om op onze velden te voetballen heel hartelijk danken en hoop dat er in de toekomst steeds weer enthousiastelingen gevonden kunnen worden om H.B.C, verder te laten bestaan. Alle H.B.C.’ers heel hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum en op naar de 100 !!!

90 jaar HBC – HBC Katholiek 

Ja, U leest het goed, H.B.C, is sedert 12 juni 1920 een Rooms Katholieke vereniging. De Bisschoppelijke goedkeuring hiervoor werd in het zelfde jaar verleend. Om U de sfeer te laten proeven en de doelstellingen aan te geven van een katholieke vereniging in die tijd volgen hier enkele citaten: 1937, H.Kooyman, geestelijk adviseur;” Want hoeveel jongens en jonge mannen zouden, als er geen katholieke sportvereniging was geweest, tot onverschilligheid in het geloof vervallen zijn. Maar er is nog meer. Niet alleen wordt in een katholieke vereniging dat gevaar vermeden, maar de sport wordt er ook beoefend, dat zij juist een goede invloed uitoefent op de beleving van het geloof: het is een oefenschool voor zelfbeheersing en naastenliefde. Het vormt mannen van een sterke wilskracht die hen ook buiten het voetbalveld door alle moeilijkheden zal heenslaan om het ware doel te bereiken.” 1937, Mr. Bomans, supporter; “Is het de Heemstede – Berkenrode – Combinatie niet, die de geel-witte vlag hoog houdt en doet wapperen boven Berkenrode’s aloude landen? Zit niet juist daarin de schoonheid der Combinatie, dat zij Katholiek is en een der Roomse pronkjuwelen van ons sportieve bisdom? Is het niet steeds de glorie geweest van de kranige H.B.C.’ers dat zij prachtige voetballers waren en zijn toch bovenal rasechte Katholieken? Laten wij tezamen de onaangetaste Katholieke roem van Berkenrode hoog houden, laten wij de driehoek hooghouden : de parochie, H.B.C, en de bewoner van Berkenrode”. Dat de Katholieke kerk in het verleden grote invloed heeft gehad op het wel en wee van onze vereniging moge blijken uit het feit dat in 1932 ons eerste sportcomplex mogelijk werd gemaakt door onder andere de financiële steun van de parochie Sint Bavo. Ook de huidige accommodatie is mede tot stand gekomen door enorme inzet van kapelaan Bakker. Verder zijn er in de loop der jaren vele geestelijken geweest, die zich voor H.B.C, verdienstelijk hebben gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn broeder Fredericus en broeder Paulus, die in de jaren vijftig een zeer belangrijke plaats innamen in de jeugdafdeling. In de jaren 60 kwam er een ommekeer en ook niet katholieken werden toegelaten tot onze vereniging. Nu nog draagt H.B.C, het predicaat ‘katholiek’. Dat het katholiek zijn binnen de vereniging niet meer zo intens wordt beleefd als destijds zult U begrijpen. H.B.C, echter voert nog steeds R.K. voor haar naam en biedt eenieder de mogelijkheid, om op zondagmorgen de kerk te bezoeken. De wedstrijden vangen daarom op z’n vroegst aan om 11.30 uur. Ter gelegenheid van ons jubileum zal er tevens een H. mis worden opgedragen. U bent van harte welkom op zondag 25 oktober a.s. in de O.L.V. Hemelvaartkerk op het Valkenburgerplein.

90 jaar HBC – De toekomst 

Al ruim 30 jaar is de ‘Toekomst’ het trefpunt voor vele H.B.C.’ers en Heemstedenaren. De kantinecommissie (De heren Laurijssen, Toledo, Driessen en Katteler jr.) draagt er zorg voor dat het clubhuis draaiende wordt gehouden. Uiteraard is dit onmogelijk zonder de vele kantinemedewerkers die onze club rijk is. Zo’n 40 H.B.C.’ers staan steeds klaar om deze klus te klaren. Zonder iemand te kort te doen dient zeker de heer J. Laurijssen, de bewaker der penningen, genoemd te worden. Al meer dan 20 jaar is hij het opperhoofd van ons clubgebouw en werkt hij bijna dagelijks, pro deo, aan onze ‘Toekomst’. Voor zijn niet aflatende inzet is hij dit jaar dan ook bekroond met de gouden speld van de sportraad, de hoogste onderscheiding binnen H.B.C.!!! Terwijl wij beseffen dat we een aantal mensen vergeten, willen wij toch niet onvermeld laten de heer Katteler, die de Toekomst I jarenlang als zijn domein beheerde en de heren P.Leuven en P.v.Muijen die zich enorm hebben ingezet maar ons helaas kortgeleden ontvallen zijn.

90 jaar HBC – De zaterdagafdeling zeer succesvol 

Op de bestuursvergadering van 9 maart 1964 komt een verzoek ter sprake van het Seminarie Hageveld om in H.B.C, verband in de juniorenafdeling mee te mogen doen. Daar ook deze junioren ouder werden kwam in 1968 het verzoek of er een Hageveld- zaterdagsenioren-elftal ingeschreven kon worden. De zaterdagafdeling was geboren !! Op 17 mei 1974 wordt, door een aantal iets oudere H.B.C, leden, toestemming verzocht voor een tweede zaterdagelftal, het later zo actieve en roemruchte ZAT II. Het bestuur gaat hiermee accoord, maar men vindt twee elftallen de limiet met als reden,dat dit niet ten koste mag gaan van de zondagafdeling. 10 jaar later wordt deze limiet geschrapt. Wel vindt het bestuur (nog steeds) dat de prioriteit bij de zondagafdeling moet blijven liggen. In het seizoen 1985/1986 stapten veel oud-Zondag 1 -spelers over naar de zaterdagcompetitie. Dit resulteerde direct in een drietal kampioenschappen in vier jaar. Daarna maakte H.B.C, zaterdag 1 pas op de plaats, om uiteindelijk dit jaar, middels een grandioos seizoen, ongeslagen te promoveren naar de K.N.V.B. !! Wij wensen Ed Friedel, Karel Gozeling en Henk Kinkhouwers veel succes met hun team in de K.N.V.B.

90 jaar HBC – De weerklank 

Ons cluborgaan de ‘Weerklank’ wordt uitgegeven sinds 1 oktober 1935. Daarvoor werden de mededelingen opgenomen in de “Kerkklok”, een uitgave van de parochie Sint Bavo. In de eerste Weerklank staat: “Het is een stille wensch geweest van het bestuur en leden een clubblad te bezitten”. Om een en ander te financieren werd een bijdrage van twee cent per week gevraagd. Aan de leden die, in deze crisistijd, ook deze 2 cent niet konden ophoesten werd verzocht vrijwillige abonnee’s te werven. De Weerklank kwam 1 x per maand uit. De uitgave van de Weerklank stopte in 1940 (mei) in verband met de oorlog. In de oorlog en de eerste jaren daarna, waarin sprake was van grote schaarste, verschenen nog wel nooduitgaven. Pas vanaf 1953 verschijnt ons clubblad in haar huidige vorm, wekelijks, zo’n 40 keer per jaar. Een prestatie van formaat als men bedenkt dat enorm veel werk verzet moet worden om de ‘Weerklank’ wekelijks bij zo’n 600 adressen te bezorgen. H.B.C, is dan ook trots op die mensen die in het verleden (o.a. Boot, v. Grinsven, de Broeders o.l.v. Iranaeus, J.v.d Horst, J. Snoeks, J.D. Schumacher) en in het heden (redacteur Frans Holdorp, typistes, drukkers, vouwers) dit belangrijke werk verricht hebben. Buiten mededelingen van huishoudelijke aard en wedstrijdverslagen was de ‘Weerklank’ jarenlang de spreekbuis van twee columnisten te weten Pébé en Momus. Hun kritische en komische stukjes zullen wij node missen. Hopelijk zijn er leden met schrijftalent, die dit werk voor de toekomst op zich willen nemen.

90 jaar HBC – Accomodatie 

In de afgelopen 90 jaar heeft onze club op diverse lokaties haar wedstrijden gespeeld. Zoals vermeld begon de vereniging ‘Heem stede’ in 1902 op een veld gelegen naast het welbekende Molentje in ‘Groenendaal’. Later verhuisde de club naar velden aan de Meer- weg. ‘Berkenrode’ speelde vanaf haar op richting aan de Herenweg, het terrein waar de bakermat ligt van onze club. De accommodatie was in die tijd, tot 1932, niet om over naar huis te schrijven. Via een smalle loopplank over een stinkende sloot bereikte men het terrein, dat meestal in een slecht staat verkeerde. Het spreekwoord zo groen als gras ging absoluut niet op en eerder kon gesproken worden van het nemen van een modderbad. De kleedruimte was niet beter. Een wankele houten schuur met op het dak een zinken ketel als water reservoir. Deze watervoorziening diende voor elke wedstrijd met emmers, niet drinkbaar, water gevuld te worden, om de met veel modder bevuilde spelers te kunnen verfrissen. Ondanks al deze ellende werkten vele wekelijks met man en macht om het veld klaar te maken. Wereldschokkend en zeer vooruitstrevend was, toen er schotten van afbraakhout achter de doelen verrezen. Een belangrijke man bij het werk aan onze accommodatie willen wij noemen en dat is ‘portier’ H. Warmerdam. Weer of geen weer, ‘Ome Henk’ stond bij de ingang van het terrein met zijn platte pet. waarop in gouden letters ‘Berkenrode’ schitterde. Niemand kwam bij hem de loopplank over zonder te betalen. In 1932 kwam aan de slechte conditie van het terrein een eind. Door toedoen van Pastoor van der Tuyn en de terreincommissie, bestaande uit de heren Leuven, Warmerdam en Vinken verrees er een voor die tijd schitterend sportcomplex, met een 50 meter lange overdekte tribune. Ooi1 de kleedruimtes werden in eigen beheer, door de heren Boot, v.d.Horst en v.d. Vossen, gebouwd. De hieropvolgende jaren waren tevens de gloriejaren van H.B.C. Hieraan kwam een einde, toen in 1943 op ons terrein door de Duitsers een bunker gebouwd werd. Na deze gedwongen verhuizing werd onderdak verkregen op het Gemeentelijk Sportpark. Hier werd, samen met R.C.H., tot 1958 gespeeld. Ondanks de goede verstandhouding met R.C.H, bleek dat een eigen honk voor H.B.C, onontbeerlijk was. De gezelligheid, bij Prins in het R.K. Verenigingsgebouw aan de Herenweg (thans in gebruik door de firma van Deursen), ontbrak, de eenheid verwaterde, de belang stelling en clubliefde namen af en om het tij te doen keren werd, door Kapelaan Bakker en de heer P.Kemp, het initiatief genomen voor een nieuw eigen home. In de aanvankelijke plannen sprak men van een ‘H.B.C. Stadion’ met een overdekte zittribune, drie onoverdekte en twee staantribunes. Later werd dit plan gewijzigd en kwam er een begroting op tafel voor de huidige accommodatie ten bedrage van ƒ 120.000.= In de geschiedenis beschreven wij reeds hoe men aan het benodigde kapitaal kwam. Een andere ludieke actie was de kwartjesactie. Eén kwartje voor elke goal dat het eerste team scoorde. Er waren zo’n 2000 formulieren in omloop, zodat een doelpunt al snel ƒ 500.= op kon leveren. De eerste spade ging op 3 januari 1955 de grond in. De historische openingsdag van het voor die tijd in Nederland unieke complex, vond plaats op zondag 24 augustus 1958; een plechtige H. mis op het hoofdveld door Mgr. Huibers, de Bisschop van Haarlem, een grandioos ontbijt voor alle senioren in de sporthal, een optocht door de straten van Heemstede, de officiële opening door burgmeester Mr. A.G.A. Ridder van Rappard en als sportief hoogtepunt een wedstrijd tegen de oud-internationals. In 1962 kwam, op de fundamenten van de stal van boer van Bakel, de ‘Toekomst’ een sfeervol ontmoetingscentrum, tot stand. Helaas ging dit clubgebouw in de nacht van 14 op 15 februari 1980 in vlammen op. Oorzaak tot op heden onbekend. Door deze verloren wij tevens vele herinneringen uit de oude glorietijden. In snel tempo werden maatregelen genomen om tot herbouw over te kunnen gaan. Een herbouwfonds werd in het leven geroepen en mede door donaties en medewerking van vele leden werd op 7 november van hetzelfde jaar (na 267 dagen) de opening van ‘Toekomst II’ een feit. 1974 werd een verlicht jaar. Na veel financieel passen en meten kon H.B.C, een lichtinstallatie aanschaffen zodat ook s’avonds gespeeld kon worden. Om zo’n groot sportcomplex te onderhouden is veel geld en mankracht nodig. Verantwoordelijk voor het onderhoud is de Stichting ‘Sportpark H.B.C.’ Het huidige stichtingsbestuur ( De heren J. Rietveldt, J. Apon, A.v.d. Eem, J Spann en J. v.d. Weiden) verricht veel werk achter de schermen. Echter zonder medewerking van mannen als Cees van der Vlugt (en in het verleden Toon Compier en Piet Kinkhouwers) en de PEBAKO groep (Peperkoorn, v. Bakel, Konijn, v.Looy en Meyer) zou ons complex er niet zo goed uitzien als dat nu het geval is. Deze mensen verdienen zeker een pluim.

90 jaar HBC – Een felicitatie waard – door Ton van der Weiden 

Negentig jaar oud en nog zo vitaal en bruisend van activiteiten, dat is een felicitatie waard. Heel H.B.C, kan trots zijn op zijn oudste afdeling, die in al die jaren zuinig op de basisprincipes van de club is geweest. H.B.C, is opgericht als katholieke sportvereniging, waarbij de zorg voor de jeugdige leden voorop stond. Nog steeds staat de jeugd centraal en is het recreatieve element van de sport even belangrijk als de geleverde prestatie. Het gezamelijk iets in stand houden of aan iets nieuws bouwen, daar hebben vele afdelingsbesturen en commissies zich in de afgelopen jaren ‘kosteloos’ voor ingezet. Begonnen als uitsluitend voetbalvereniging is H.B.C, in de vijftigerjaren, mede op initiatief van de katholieke kerk, uitgegroeid tot een omniumvereniging met momenteel zeven nagenoeg autonome afdelingen. In die jaren vormde het bestuur van de afdeling voetbal de hoogste autoriteit in de vereniging. Door het aantrekken van nog meer takken van sport werd echter een overkoepelend orgaan min of meer noodzakelijk. In 1950 werd de eerste Sportraad geïnstalleerd, met een bestuur voornamelijk afkomstig uit de afdeling voetbal. In de zeventigerjaren kreeg die Sportraad zijn huidige samenstelling met een dagelijks bestuur, waarvan de voorzitter geen bemoeiingen meer mag hebben met een van de afdelingen en waarin alle afdelingen zelf vertegenwoordigd zijn door hun voorzitter of diens plaatsvervanger. De eerste jaren van de Sportraad waren zorgelijke tijden en slechts met veel financieel passen en meten kon H.B.C, het hoofd boven water houden. In 1975 kwam er echter een nieuw Stichtingsbestuur en bijna tegelijkertijd kreeg onze vereniging een zeer forse subsidieverhoging van de Heemsteedse gemeenschap, die dit bestuur in staat stelde om met meerjarenplannen ter verbetering van ons complex te starten. Ook de Toekomst met zijn eigen commissie werd een belangrijke schakel in het H.B.C, gebeuren. Mede door een uitgesproken eigen beleid van een aantal leden uit deze commissie, was er toekomst voor H.B.C, en is deze voor de komende jaren verzekerd. In de afgelopen vijftig jaren zijn er niet alleen afdelingen opgericht, maar zijn er mede wegens fusies met andere clubs ook afdelingen opgeheven. Onze laatste heropgerichte loot heeft zijn eerste lustrum alweer gevierd en is met zijn zelfgebouwde clubhuis uitgegroeid tot een zeer belangrijke afdeling. Bovenstaande is kenmerkend voor de ‘echte’ H.B.C, mentaliteit. Veertig jaar geleden hadden we geen eigen accomodatie, wel zes afdelingen met ruim 500 leden die vertrouwen hadden in de toekomst. Velen hebben zich vrijwillig willen inzetten voor hun club. Met hetgeen gepresteerd is zijn wij allemaal reuze content. Wij hebben nu prachtige accomodaties met hun eigen onderhoudsteams en met ruim 1700 leden hebben we momenteel een belangrijke plaats veroverd in het Heemsteedse sportgebeuren. Laten we niet vergeten dat het ooit begonnen is met voetbal, een afdeling waarin negentig jaar lang de mens centraal heeft gestaan. Waar vele vriendschappen voor het leven gesloten zijn en waar de principes niet geleden hebben onder het eigenbelang. Hulde aan diegenen die zich voor onze club en met name de afdeling voetbal hebben ingezet. Namens de sportraad bedankt en proficiat.

90 jaar HBC – Meer dan voetbal alleen

Reeds in het seizoen 1932/1933 werd onze vereniging verrijkt met twee afdelingen, te weten gymnastiek en atletiek. Direct in het jaar van oprichting vonden er op het Berkenrode-complex grote sportevenementen plaats. In 1933 werden de nationale Rooms Katholieke Atletiekkampioenschappen en grote turndemonstraties gehouden. Ondanks deze activiteiten kon de afdeling gymnastiek, in tegenstelling tot nu, geen onverdeeld succes genoemd worden en verdween na enkele jaren geruisloos van het toneel. Ook de afdeling atletiek ging, ondanks een periode van bloei in 1937, nog voor de tweede wereldoorlog ter ziele. In de oorlogsjaren werd een afdeling honkbal opgericht die even later wegens gebrek aan materiaal opgeheven werd. In de jaren 1947 t/m 1952 werd H.B.C, verrijkt met diverse afdelingen te weten :

1947 : Tafeltennis en Gymnastiek.
1950 : Handbal. (Opgeheven in 1975)
1951 : Volleybal. (Opgeheven in 1985)
1952 : Lawntennis

Het was voor het bestuur van de afdeling voetbal, dat de hoogste autoriteit in de vereniging vormde, een onmogelijke opgave om ook de andere afdelingen onder haar supervisie te houden. Vandaar dat Kapelaan Bakker en voorzitter Athmer het initiatief namen om een overkoepelend orgaan in het leven te roepen. Een doel dat bereikt werd toen, op vier september 1950, de Sportraad werd opgericht. De eerste bestuursleden waren de heren Kemp, voorzitter, Steger, secretaris, Blank, penningmeester, Weyers en J.de Wildt. In de laatste 40 jaar zijn er diverse afdelingen opgericht en ook weer verdwenen.

Hier volgt een kort overzicht:

1954 : Zwemmen (Men sprak over een zeer hygiënische sport). (Opgeheven in 1955)
1956 : Badminton. Opgegaan in een afdeling met Gymnastiek.
1960 : Klaverjas.
1964 : Softbal (Opgeheven in 1983)
1964 : Honkbal. (Opgeheven in 1974)
1974 : Rugby. (Opgeheven in 1980)
1983 : Zaal voetbal.
1984 : Handbal. Op dit moment bestaat de sportvereniging uit 7 afdelingen met meer dan 1700 leden en is daarmee de grootste sportvereniging van Heemstede.

90 jaar HBC – Felicitaties

Klaverjas Er is ons gevraagd een bijdrage te leveren voor het jubileum magazine n.a.v. het 90 jarig bestaan van de voetbalvereniging H.B.C.. We voldoen graag aan dit verzoek, mede om promotionele redenen. Want de klaverjas afdeling van H.B.C, kan wel wat bekendheid gebruiken. Ten eerste feliciteert de klaverjas H.B.C.- voetbal met het 90 jarig bestaan, voorwaar een mijlpaal ! Ook onze afdeling bestaat al flinke tijd, maar 90 jaar duidt op een stevig fundament anders houd je het niet zo lang vol. Klaverjas is ook op die fundamenten gebouwd, maar dit betekent niet dat we geen verse aanwas, in de vorm van nieuwe leden, kunnen gebruiken. Klaverjas is een passievere sport als voetbal, maar daarom niet minder gezellig. En juist die gezelligheid en ontspanning voeren wij hoog in het vaandel. Kaart U graag op die manier, kom dan eens vrijblijvend langs op onze clubavond ’s maandags, aanvang 20.00 uur. H.B.C. Voetbal nogmaals van harte, en nog zo’n termijn toegewenst!!!

Tennis De afdeling Tennis werd in 1953 door o.a. Dhr. Weijers opgericht. Tot 1985 werd op het park Groenendaal gespeeld en vanaf 1985 maken de tennissers gebruik van de banen aan de Ringvaartlaan. De verhuizing én de bouw van een schitterend clubhuis door onze eigen leden heeft geleid tot een gezellige afdeling met een typische H.B.C, sfeer. H.B.C.-Tennis wil dan ook H.B.C.-Voetbal van harte feliciteren met het 90 jarig jubileum.

Handbal – John van der Meer  H.B.C.-handbal is de kleinste afdeling binnen de H.B.C, familie. Deze, in Heemstede niet zo bekende, teamsport wordt zowel in de zaal als op het veld gespeeld. Tot op heden slechts met één team, maar wel met zéér veel plezier. Uiteraard een felicitatie aan onze grote, oude, maar zeer vitale en springlevende broer H.B.C.-voetbal. Het bereiken van zo’n mijlpaal is een prestatie om trots op te zijn. H.B.C.-voetbal van Harte !!!

Zaalvoetbal – Nol Schreurs Zo’n kleine 20 jaar geleden werd deze afdeling opgericht. Eerst als ‘wilde’ afdeling, later als een officiële afdeling van H.B.C.. Er werd gestart met 1 team onder leiding van de helaas te jong gestorven Thijs Veen. Spelers van het eerste uur waren o.a. Frans Vrolijk, Rens Veen, Paul Schumacher en Ben Sleeman. Het zaalvoetbal werd steeds populairder. Zo’n 15 jaar geleden werd bij H.B.C, het dameszaalvoetbal geintroduceerd en kwam er een eigen clubblad, “De Kanshebber”. Een van de hoogtepunten van het seizoen was jaarlijks het H.B.C.-mix toernooi in de Pagee hal in Zandvoort waar de hele afdeling dan op de been was met diverse gastspelers en gastcoaches zoals ‘Ivic’ Juffermans en ‘Melkboer’ Theo Warmerdam. De avond werd dan besloten met een grote Disco o.l.v., ja wie anders, Henk Kinkhouwers. In 1982 besloot het bestuur om ook met jeugdzaalvoetbal te starten. Dit o.l.v. Rob Kol en Leo van Bakel. Inmiddels waren er 9 heren, 4 dames en 7 jeugdteams en werd er, in verband met de doorstromende jeugd, overgegaan tot een selectiebeleid bij de heren. Ook werd in 1984 door Rob Kol, Leo v. Bakel en Nol Schreurs i.s.m. de winkeliersvereniging Heemstede-zuid en Recreatiecentrum Groenendaal, een groots toernooi over maar liefst 10 avonden georganiseerd. Inmiddels speelt men dit toernooi zelfs over 20 avonden. Helaas is er de laatste jaren een verzadiging opgetreden, niet alleen bij onze vereniging maar binnen het gehele zaalvoetbal gebeuren. Dat is jammer want zaalvoetbal is juist zo’n mooie sport en altijd te combineren met andere sporten. Gespeeld wordt op doordeweekse avonden en daarom is een combinatie veld -zaalvoetbal een ideale. Dit jaar zijn er, ten gunste van het spel, diverse spelregels veranderd. Wat is nu het mooie van zaalvoetbal ? Het is een technisch, snel en doelpuntrijk spel en daar komen we toch voor!! Weer of geen weer, het gaat altijd door. Kom eens kennis maken met zaalvoetbal. Dit is iedere woensdag- en vrijdagavond mogelijk in de Groenendaalhal. Niet alleen H.B.C, speelt dan maar alle Heemsteedse verenigingen. Inlichtingen kunt U altijd verkrijgen bij de dan aanwezige bestuursleden of U kunt contact opnemen met Mevr. Laarman. Natuurlijk besluiten wij met onze hartelijke felicitaties aan onze “Moeder-afdeling” met het behalen van het 90 jarig bestaan.

Tafeltennis – J.H. Mense In het jaar waarin we zelf ons 45-jarig bestaan hebben mogen vieren wordt één van de medegebruikers van ons sportpark twee maal zo oud. Wij willen de voetbalvereniging H.B.C, gelukwensen met deze mijlpaal en de club succes wensen met de weg die moet leiden tot het 1OO-jarig bestaan. H.B.C.-tafeltennis en H.B.C.-voetbal spelen gezamelijk reeds vanaf 1958 op hetzelfde terrein en menig voetballer heeft in het verleden en heden, al dan niet in competitieverband, tegen het celluloid balletje geslagen.

Badminton Het is meer dan een “slag in de lucht” bij H.B.C. Sportplezier voor twee of vier, voor allen die deze sport op zowel recreatieve basis als in competitieverband beoefenen. Vanaf 8 jaar bent U, onder leiding van ervaren gediplomeerde train(st)ers welkom bij onze vereniging.

Gymnastiek – G.Th. Ysselmuiden Gaarne wens ik op deze plaats bestuur en leden van H.B.C.-voetbal namens de afdeling Gymnastiek en Badminton hartelijk geluk met het 90 jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum zullen ongetwijfeld herinneringen worden opgehaald aan de blijde en minder prettige momenten, zoals promotie en degradatie, kampioenschappen en het vinden van goede bestuursleden. 90 jaar klinkt mooi. En toch…. niet zomaar bereikt maar doordat er telkens weer mensen zijn die bestuursfuncties op zich nemen terwijl andere mensen het vanzelfsprekend vinden dat er vrijwilligers zijn, die hen het sporten mogelijk maken. Officieel wordt in deftige redevoeringen van de leiders gezegd: zij hebben offers gebracht aan vrije tijd. Dames en Heren, Jongens en Meisjes… maak je niet ongerust over de toekomst van jullie van ons aller H.B.C., want zolang er jeugd en volwassenen zijn, zullen er anderen zijn die het zomaar prettig vinden, ergens diep in hun binnenste, bewust of onbewust voor velen te “leiden” en te besturen. Mijn bewondering en dank gaan uit naar de pioniers van weleer en wat even belangrijk is de velen die het hebben willen voortzetten voor diegene die dit jubileum organiseren, en nog vele anderen voor het goede en vele werk dat zij voor onze vereniging hebben verricht, zo niet alle vrije tijd hebben gegeven. Tot slot wens ik, als voorzitter van H.B.C.-gymnastiek-badminton, iedereen die de vereniging een warm hart toe draagt, een grandioos jubileum toe.

Jeugdweekend Het H.B.C, jeugdweekend is gestart in 1984. Dit, naar aanleiding van een beslissing, dat de inkomsten uit het krantendepot aangewend moesten worden voor activiteiten van de H.B.C.-jeugd. De organisatie van het eerste jeugd-weekend lag in handen van Rob Peperkoorn, Dick Berkhout en Rob Kol. De inschrijving staat open voor alle jeugdleden van H.B.C.-voetbal tot en met de C-junioren. Het weekend duurt van vrijdagavond tot en met zondagmiddag en wordt, in het bijzijn van ouders en andere belangstellenden, afgesloten met een grootse zeskamp.

Jeugdvoetbal – R.A. Peperkoorn Als voorzitter van de jeugdafdeling H.B.C.-voetbal wil ik natuurlijk namens alle jeugdspelers, ouders en kader, de vereniging van Harte feliciteren met deze gebeurtenis. Bewust schrijf ik hierboven 90 jaar jong. Want dat zijn wij nog steeds. Een jeugdige vereniging die zich presenteert met een goed lopende, grote, jeugdafdeling. Een jeugdafdeling die alleen maar kan floreren in een gunstig milieu. Het totale milieu van de club. H.B.C.-voetbal én H.B.C, jeugdvoetbal zijn niet meer weg te denken in Heemstede en bij de Haarlemse voetbalbond. Dit jaar extra duidelijk door de organisatie van de landelijke sluitingsdag van het Zwaluwentoernooi, welke met de bond (H.V.B.) wordt georganiseerd. Een passende opening van alle feestelijkheden waarin ook de jeugd zal participeren. Bij dit 90 jarig bestaan natuurlijk goed om terug te kijken, maar veel belangrijker om vooruit te kijken. Streven naar optimale bloei, op prestatie niveau en op gezelligheids niveau, staan zeker vooraan. Wij wensen iedereen die zich op welke manier dan ook met de club bezig houdt, en het bestuur in het bijzonder, een goede verjaardag en hopen samen op te gaan naar het volgende jubileum, de 100 jaar!!!

90 jaar HBC – Slotwoord

Rest ons het bestuur en alle leden van H.B.C, voetbal te feliciteren met het 90-jarig jubileum. Een jubileum dat nooit tot stand was gekomen zonder al die honderden H.B.C.’ers, die zich voor onze club in de afgelopen 90-jaar verdienstelijk hebben gemaakt. Een aantal van deze leden kwam in deze jubileum-uitgave ter sprake, een groter aantal, vaak mensen die op de achtergrond hun werkzaamheden verrichten, niet. Wij zijn allen echter veel dank verschuldigd en prijzen ons gelukkig dat er, in 1992, nog steeds actieve leden zijn, die vele uren van hun vrije tijd besteden om een bruisende vereniging als H.B.C, draaiende te houden. Een ander belangrijk aspect is, dat bij H.B.C, voetbal bedreven wordt volgens de aloude geest van het amateurisme, met als leus ‘de Sport om de Sport’. Ook belangrijk is, dat er bij H.B.C, altijd veel aandacht besteed is aan de jeugd. Met een verstandig bestuur, veel actieve leden en een bloeiende jeugdafdeling, zien wij dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet en zijn wij ervan overtuigd, dat H.B.C, de 100 jaar zonder problemen vol maakt.

90 jaar HBC – Colofon

Redactie : Rut Assendelft & René Zwaneveld met medewerking van de heer Jan Schumacher
Foto’s : Archief H.B.C, en diverse leden.
Druk : Drukkerij P. de Groot
Oplage : 15.000
Verspreiding : Heemstede, Haarlem-Zuid, Overbos-Noord Alle leden H.B.C. Voetbal
Met dank aan de adverteerders en allen, die hun medewerking hebben verleend.

Website bewerking 2004 : Robert de Rooij