Uitgangspunten

Naast de drie hoofduitgangspunten zijn er een aantal aanvullende andere punten geformuleerd:

 1. HBC Voetbal doet een beroep op ieder spelend lid en/of ouder/verzorger van jeugdleden om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging;
 2. HBC Voetbal vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daaraan bij en hebben daar ook zelf baat bij;
 3. HBC Voetbal maakt onderscheid in functies en taken:
  1. Een functie wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting geldt en geen urenverplichting. Alle functies zijn gedefinieerd in deze notitie;
  2. Een taak is een rol, die roulerend door verschillende leden wordt ingevuld. Er wordt een rooster opgesteld, waarbij de vrijwilligers in verschillende diensten worden ingeroosterd;
 4. HBC Voetbal onderscheidt twee categorieën vrijwilligers:
  1. Een vrijwilliger die zich vrijwillig heeft opgegeven (gevraagd of ongevraagd) om een of meerdere taken of een functie te vervullen. Deze persoon is persoonlijk of als ouder/verzorger vrijgesteld van de taakplicht;
  2. Een vrijwilliger die op basis van het nieuwe vrijwilligersbeleid verplicht is een taak uit te voeren. Deze vrijwilliger noemen we voortaan taakplichtige (hij of zij die een taakplicht heeft);
 5. Iedere taakplichtige vervult per seizoen een dienst van ongeveer 5 uur.
 6. Bedoeling van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid dan wel ouders/verzorgers van jeugdleden (jonger dan 18 jaar) tenminste één vrijwilligerstaak of taakplicht per seizoen vervult;
 7. Per team kunnen er maximaal 4 ouders/verzorgers structureel per seizoen de functies vervullen van scheidsrechter, grensrechter (indien van toepassing), trainer en teammanager. Beschikt een team over aangesteld kader (trainer en/of teammanager), dan wordt het aantal functies evenredig lager.
 8. Het vervoer naar uitwedstrijden wordt niet gezien als een vrijwilligerstaak;
 9. Alle spelende leden (junioren en senioren) die door de scheidsrechterscommissie worden geaccepteerd en minimaal 15 wedstrijden fluiten per seizoen, vervullen hiermee ook een functie;
 10. Een spelend lid en/of ouder/verzorger van een jeugdlid kan er voor kiezen – om wat voor reden dan ook – geen taken voor HBC Voetbal te verrichten. Op dat moment wordt er 100 euro per spelend lid in rekening gebracht. Dit is het afkoopbedrag;
 11. Indien een taakplichtige zijn plichten niet nakomt, geldt het volgende sanctiebeleid:
  1. De eerste keer dat een taakplicht wordt gemist, wordt het lid of ouder/verzorger direct ingedeeld op twee extra taken exclusief de gemiste taak (dus drie in totaal). Hierbij wordt geen rekening meer gehouden met de opgegeven voorkeuren.
  2. Iedere volgende keer dat een taak wordt gemist, wordt er 75 euro in rekening gebracht. Dit is het verzuimbedrag;
  3. Zowel het afkoop- als verzuimbedrag kennen een maximale betalingstermijn van 30 dagen. Te laat of niet betalen resulteert direct in een trainings- en speelverbod.
 12. Gezinnen met meer dan twee spelende (jeugd-)leden, worden voor maximaal 2 taakplichten ingeroosterd en/of betalen maximaal voor twee leden het afkoopbedrag van 100 euro (200 euro in totaal);
 13. Van alle leden wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij HBC Voetbal, zoals geformuleerd in het Huishoudelijk Reglement.
 14. HBC Voetbal stimuleert vrijwilligers om cursussen te volgen, bijvoorbeeld voor trainers- en scheidsrechtersopleidingen;
 15. HBC Voetbal zet zich actief in om de inzet van vrijwilligers jaarlijks op verschillende manieren te waarderen.

Lees verder: