Algemene Ledenvergadering HBC Voetbal

Dinsdag 26 oktober 2021 – aanvang 20.00 uur

Na de coronatijd mogen we eindelijk weer bij elkaar komen. U bent van harte welkom in het Clubhuis De Toekomst. Agendapunten kunnen t/m 19 oktober aanstaande ingediend worden bij de secretaris door te mailen naar secretaris@svhbc.nl.

AGENDA

 • Welkom
 • Afmeldingen
 • Ter Nagedachtenis
 • Ingekomen stukken/ingediende agendapunten
 • Notulen Algemene Ledenvergadering HBC Voetbal 2019
 • Verslag voetbaljaren 2019/20202020/2021 – Beide verslagen zijn te lezen op de website
 • Voetbal Technische Zaken Senioren
 • Presentatie Jeugd Beleidsplan

Pauze

 • Financieel verslag seizoen 2019/2020 – 2020/2021
 • Verslag Kascommissie
 • Benoeming Kascommissie
 • Meerjaren begroting 2021-2024
 • Contributie voor seizoen 2021/2022 geen verhoging – Conform ALV 2018, minimaal 5% verhoging van de contributie in de daar op volgende jaren.
 • Aftreden en benoeming bestuursleden:
  Aftredend zijn de heer R. Roomeijer, de heer J.J. Zwarter en de heer C.C. Koenen. Zij zijn niet herkiesbaar. Toetredend is de heer W. de Winter. Het bestuur stelt voor om de heer P. Soomer tot voorzitter te benoemen. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden, uiterlijk twee weken voor de ALV. Kandidaatstelling door seniorleden, ereleden en leden van verdienste geschied uiterlijk één week voor de ALV.
  Er zijn drie vacatures voor een vijfde, zesde en zevende bestuurslid.
 • Huldigingen
 • Rondvraag
 • Sluiting